Доставка в цялата страна

Цени на доставка София и София област
    Цена
Доставка
Цена
Размери
София Божурище 10.00 лв. 20.00 лв.
София Костинброд 10.00 лв. 20.00 лв.
София Гурмазово 10.00 лв. 20.00 лв.
София Пролеша 10.00 лв. 20.00 лв.
София Пожарево 10.00 лв. 20.00 лв.
София Хераково 10.00 лв. 20.00 лв.
София Росоман 25.00 лв. 25.00 лв.
София Храбърско 30.00 лв. 25.00 лв.
София Златуша 30.00 лв. 25.00 лв.
София Сливница 30.00 лв. 25.00 лв.
София Гълъбовци 35.00 лв. 30.00 лв.
София Гургулят 40.00 лв. 30.00 лв.
За доставки в София област извън посочените - 0.50 лв./км в посока

Цени на доставка по указания на картата маршрут
10 лв. за брой интериорна 
20 лв. за входна
Експресна доставка с Еконт - 30 лв. интериорна
                                                          60 лв. входна